Personalansvarig – en jonglör med tungan rätt i mun

Som personalansvarig på en arbetsplats överser man uppgifter som spänner över flera områden som är vitala för struktureringen av organisationen. Det omfattar exempelvis rådgivning och personalstrategier, kompetensutveckling och personalplanering. Yrkestiteln kan variera och kallas ibland HR-konsult, personaladministratör eller personalutvecklare. Även om titeln och de specifika uppgifterna kan variera handlar det i huvudsak om att värna om och representera de anställdas intressen.

Chefen på arbetsplatsen bär det yttersta och övergripande ansvaret för de anställda, medan personalansvarig i vissa avseenden kan betraktas som chefens förlängda lem. Personalansvarigs huvudområden kan delas upp i två delar. Dels att ha kännedom om hur arbetsorganisation styrs av lagar och avtal, vilket kräver kompetens inom områden som anställningsavtal, löneförhandling och arbetsmiljö. Den andra delen omfattar företagets policy kring hur arbetet ska se ut och hur personalen ska behandlas, och som personalansvarig kan man bli straffskyldig om man befinns missköta detta enligt arbetsmiljölagens föreskrifter.

????????????????????????????????????????

Svensk arbetsrätt

Som personalansvarig krävs kännedom om lagar och avtal som reglerar arbetsförhållandena. Arbetsrätten i Sverige är en intrikat apparat som kan delas upp i fem olika delar. Den kollektiva arbetsrätten omfattar kollektivavtal samt arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer, och deras inbördes relationer till varandra. Regler för arbetstagarinflytande är kopplade till den kollektiva arbetsrätten, där Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) utgör en av de viktigaste lagarna. Anställningsförhållandets rätt är också central, där Lagen om anställningsskydd utgör en viktig del.  LAS skyddar arbetstagare vid avskedanden och uppsägningar.

Arbetsmiljörätten omfattar arbetsmiljölagen och arbetstidslagen, som reglerar hur mycket man får arbeta per vecka och dag och vilken rätt man som arbetstagare har till pauser och raster. Arbetsmarknadsreglering utgör arbetsrättens sista del, och omfattar frågor kring arbetsförmedling och arbetslöshet. Detta är mindre centralt för personalansvarigs arbete.

Diskrimineringsrätten utgör en annan central del av anställningsförhållandena, och från 2009 existerar en gemensam lag för all diskriminering i arbetslivet. Lagarna i arbetsrätten är i regel tvingande till arbetstagarens fördel och utgör ett starkt skydd för arbetstagaren, men kräver också en motprestation och vissa krav. Genom att teckna kollektivavtal ingår arbetstagaren i en fredsplikt, däremot är rätten att vidta stridsåtgärder grundlagsskyddad. Andra centrala frågor inom arbetsrätten omfattar löneförhandlingar, anställningsavtal, sjuk- och hälsofrågor, anställningsskydd och pensioner.

Hands on i personalfrågor – den konkreta verksamheten

Vad innebär då detta i praktiken? Som personalsvarig krävs inte enbart ’hårda’ kunskaper, som kännedom kring lagstiftning och regleringar. De ’mjuka’ kompetenserna är minst lika viktiga. Den personalansvarige behöver i sitt arbete besitta god förmåga att kommunicera i vitt olika situationer. Dels kommunicera med olika grupper på arbetsplatsen dvs ha god kontaktförmåga. Dels fyller personalansvarig en dubbel roll på företaget, genom att vederbörande representerar arbetsgivaren/företaget gentemot de anställda, och de anställda gentemot företaget. I händelse av konflikt representeras personalansvarig av sin egen fackliga ombudsman.

Idag håller tjänsten personalansvarig allt mer på att glida över i den bredare fåran HR – human resources. Uttrycket kommer från engelskan och omfattar i hög grad olika personalansvarsområden. Som utbildad inom HR har man möjlighet att fortbilda sig inom områden som organisationsutveckling, motivation, engagemang, och anställdas kompetensutveckling. Det är alltså ett mångskiftande yrke som har stor betydelse på en arbetsplats.

????????????????????????????????????????